Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení za účelem zlepšení funkčnosti portálu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více zde.

Přihlášení
Neautorizovaný přístup
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém portálu www.realitynadosah.cz.

1.2 Provozovatelem inzertního portálu www.realitynadosah.cz je společnost OPNN s.r.o., IČ: 2217112, se sídlem Nádražní 226, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22239 (dále jen „poskytovatel“).

1.3 Součástí obchodních podmínek jsou ceníky poskytovatele a technické specifikace inzerce, dostupné na portálu www.realitynadosah.cz.

1.4 Inzercí se rozumí sdělení osoby odlišené od poskytovatele, které není redakčním textem, šířené v médiích za finanční úplatu či jinou dohodnutou protihodnotu. Za inzerci se považují veškerá sdělení třetích osob uvedená v tomto odstavci, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů nebo služeb objednatele, nebo nejsou činěna v souvislosti s podnikatelskou činností objednatele (soukromá inzerce).

1.5 Objednatelem se rozumí jakákoliv osoba, která objedná šíření inzerce. K šíření inzerce dochází na základě smluv o inzerci nebo na základě rámcové smlouvy o inzerci a dílčích objednávek.

2. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu www.realitynadosah.cz, pokud není poskytovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti změn obchodních podmínek. O výrazných změnách obchodních podmínek musí poskytovatel objednatele informovat e-mailem.

2.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek a ceníků písemně (elektronicky e-mailem) sdělit poskytovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, jinak se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění od poskytovatelem stanoveného data účinnosti.

2.3 Uzavřením smlouvy o inzerci objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Objednatel objedná inzerci písemnou objednávkou (formulářem k tomu určeným případně e-mailem).

3.2 Objednávka musí obsahovat údaje dostatečné k šíření inzerce, a to zejména identifikační údaje objednatele, termín zveřejnění inzerce, rozsah inzerce, druh inzerce dle ceníku poskytovatele (plošný inzerát) a cenu inzerce.

3.3 K uzavření smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky poskytovatelem, ústně či elektronickou formou. Pokud k potvrzení ze strany poskytovatele nedojde, dochází k uzavření smlouvy okamžikem zveřejněním inzerce.

3.4 Uzavřením smlouvy potvrzuje objednatel spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy poskytovatel poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele.

4. RÁMCOVÁ SMLOUVA

4.1 Pokud má objednatel zájem zveřejnit v průběhu určitého časového období určitý objem inzerce v některém z médií, strany uzavřou rámcovou smlouvu o inzerci. V rámcové smlouvě strany mohou dohodnout individuální cenové podmínky inzerce a objemové benefity.

4.2 Objemové benefity budou objednateli za podmínek určených v rámcové smlouvě poskytovány formou slevy z ceny inzerce nebo formou poskytnutí objednateli bezplatné inzerce v dalším dohodnutém období. Formu poskytnutí objemových benefitů určuje poskytovatel. Nárok objednatele na objemové benefity je nepřevoditelný na třetí osoby. Poskytovatel po splnění podmínek ke vzniku nároku na slevu, vrátí objednateli příslušnou částku hrazené ceny inzerce, nebo objednatele písemně vyrozumí o podmínkách a rozsahu bezplatné inzerce.

4.3 Pokud objednatel neobjedná v termínu určeném v rámcové smlouvě dohodnutý objem inzerce, nebo se dostane do prodlení s úhradou ceny inzerce, nárok objednatele na objemové benefity zaniká.

4.4 Pokud objednatel nevyčerpá rozsah inzerce sjednaný rámcovou smlouvou pro dané časové období, není tím dotčena jeho povinnost uhradit cenu za sjednaný rozsah inzerce. 

4.5 V případě, že rozsah inzerce objednané objednatelem na základě rámcové smlouvy překročí rozsah sjednaný v rámcové smlouvě, objednatel je povinen na výzvu poskytovatele uhradit cenu inzerce, která překročila sjednaný rozsah, a to ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele, pokud ve smlouvě nebude stanovena jiná splatnost.

5. PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE

5.1 Objednatel je odpovědný za včasné dodání podkladů ke zveřejnění inzerce. Podklady musí splňovat technické specifikace inzerce určené poskytovatelem a zveřejněné na portálu www.realitynadosah.cz. Objednatel je odpovědný za včasné doplnění nebo úpravu podkladů, pokud ho k tomu poskytovatel vyzve. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen podklady uchovávat ani vracet. 

5.2 Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané poskytovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy, a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.

5.3 Poskytovatel je oprávněn zamítnout podanou objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci nebo rámcové smlouvy v těchto případech:

(a) obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;

(b) podklady pro uveřejnění inzerce budou neúplné nebo nepoužitelné.

5.4 Poskytovatel nemá povinnost objednateli odůvodňovat provedený postup dle článku 5.3 těchto obchodních podmínek, jen v takovém případě neprodleně objednateli své rozhodnutí sdělí. Poskytovatel zároveň není odpovědný za škody způsobené postupem dle článku 5.3 těchto obchodních podmínek. 

5.5 V případě, že provozovatel zjistí, že soukromník přidávající inzerát je ve skutečnosti realitním makléřem, vyhrazuje si provozovatel právo tento inzerát smazat a přístup neoprávněného inzerenta (realitní makléř vydávající se za soukromníka) zablokovat trvale. Pokud si neoprávněný inzerent k tomuto vloženému inzerátu zaplatil některý z poskytovaných balíčků, tento balíček propadá ve prospěch provozovatele bez náhrady.

6. CENA INZERCE

6.1 Cena inzerce je stanovena ceníky poskytovatele, které jsou zde.

6.2 Cena inzerce je v případě bezhotovostní platby uhrazena okamžikem připsání ceny inzerce na účet poskytovatele. 

6.3 Po zaplacení ceny stanovené u jednotlivých balíčků dle ceníku zveřejněného na stránkách poskytovatele dojde k připsání odpovídajícího počtu kreditů na účet objednatele.

6.4 Přidělené kredity na účet objednatele se vztahují na konkrétní zvolený inzerát. V případě neúplného využití kreditů na poskytované služby u konkrétního inzerátu a inzerát bude z jakéhokoliv důvodu ze stránek odstraněn (v případě odstoupení od smlouvy, v případě splnění účelu inzerátu), tyto nevyužité kredity propadají ve prospěch poskytovatele. Tyto kredity již nelze ze strany objednatele nárokovat. 

6.5 Doplňková možnost k přidání inzerátu – vyhotovení inzertní plachty dle podmínek daného balíčku (PREMIUM), lze uplatnit pouze při přidání inzerátu do systému stránek. Tato doplňková služba nelze být nárokována v průběhu existence inzerátu. Tato služba musí být žádána poté zvlášť za cenu, která je uvedena v ceníku služeb poskytovatele.

6.6 Dopravné k doručení objednané plachty objednateli je zahrnuto v ceně plachty. Výrobce plachet vyrábí objednanou plachtu vždy v pondělí a odesílána objednateli je následující den. Doba dodání plachty je do 12 dní od provedení závazné objednávky.

Poskytovateli náleží storno poplatek ve výši ceny objednané inzerce (100% storno poplatek) v následujících případech:

  • výpověď smlouvy o inzerci objednatelem;
  • odstoupení od smlouvy o inzerci poskytovatelem z důvodu prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce;
  • odstoupení od smlouvy o inzerci poskytovatelem z důvodu pozdního dodání nebo nedodání podkladů pro inzerci objednatelem.

7. UKONČENÍ SMLOUVY

7.1 Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu o inzerci nebo rámcovou smlouvu písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti doručením. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených poskytovatelem.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Objednatel uděluje Poskytovateli, jakožto správci, souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých při Registraci a následně za trvání smlouvy s Poskytovatelem (přičemž poskytovatel může pověřit tímto zpracováním jinou osobu), a to za účelem poskytování služeb dle těchto Obchodních podmínek a vedení evidence. Souhlas je udělen na dobu trvání smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem a na dobu pěti let po jeho skončení.

8.2 Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány poskytovatelem v jím automatizovaně vedené databázi, a to plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Osobní údaje získané od Objednatele budou užívány výhradně pro stanovený účel a nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou případů, kdy Objednatel prostřednictvím Portálu požádá o kontaktování ze strany smluvního partnera Poskytovatele nebo si od takového partnera objedná poskytnutí služby. Uživatel má na základě svojí žádosti právo přístupu k osobním údajům o něm zpracovávaných a právo na jejich opravu. Zjistí-li nebo domnívá-li se Objednatel, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Poskytovatele o vysvětlení a požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti Objednatele, má tento právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3 Objednatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů uděluje Poskytovateli souhlas s užitím jeho e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných Poskytovatelem a jeho smluvních partnerů. Objednatel tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn předat osobní údaje objednateli poskytovateli poptávané služby.

8.4 Poskytovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem : 00059190.

9. Používání souborů Cookies

Soubory cookies

Realitní portál realitynadosah.cz využívá technologii souborů cookies za účelem zlepšení služeb a funkčnosti portálu pro koncové uživatele. Tímto Vás informujeme, že souhlasíte s používáním souborů cookies ve Vaši zařízeních a dále, že cookies nepoužíváme k personalizaci reklam.

9.1 Co jsou to soubory cookies 

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů realitního portálu realitynadosah.cz. Tyto soubory slouží výhradně k účelům zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů po našich stránkách, optimalizaci stránek a dále k využití funkcí (např. označení již navštívených inzerátů,…).

Soubory cookies lze rozdělit na:

a) session – tyto soubory jsou dočasně uloženy v paměti prohlížeče a smažou se, když:

1. uživatel se odhlásí ze svého uživatelského účtu

2. uživatel opustí realitní portál realitynadosah.cz

3.uživatel zavře prohlížeč

b) trvalé cookies – tyto soubory jsou uloženy v zařízení uživatele než:

1. uživatel vymaže soubory cookies sám

2. vyprší jejich platnost (cookies se automaticky smažou)

9.2 Osobní informace

Uživatelé nejsou na základě souborů cookies identifikovatelní.

9.3 Blokace a vymazání cookies

Většina prohlížečů umožňuje blokovat cookies. Pokud ve Vašem prohlížeči povolíte blokování cookies můžete způsobit omezení funkčnosti některých služeb a funkcí, které portál využívá. 

  • jak kontrolovat cookies zde
  • jak vymazat cookies zde

9.4 Námi používané soubory cookies nemohou poškodit váš počítač.

9.5 Webové rozhraní portálu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače objednatele a uživatele umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu objednatelem a uživatelem. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní serveru a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro provozovatele webového rozhraní serveru a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu objednatelů a uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Objednatel a uživatelé webového rozhraní serveru mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní serveru. Používáním webového rozhraní serveru souhlasí objednatel a uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

9.5.1 Jak Google využívá data se dozvíte zde.

10. REKLAMACE

10.1 Poskytovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit poskytovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od prvního šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, poskytovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.

10.2 Výslovně se sjednává, že následující skutečnosti nepředstavují vadu inzerce a nezakládají nárok objednatele požadovat slevu z ceny inzerce ani šíření náhradní inzerce

(a) tiskové chyby, které nepozměňují podstatným způsobem smysl ani obsah inzerce;

(b) odchylky v umístění inzerce v médiu oproti umístění uvedenému ve smlouvě o inzerci, pokud strany ve smlouvě nesjednají formou placené služby závazné umístění inzerce v médiu;

10.3 Objednatel nemá nárok na náhradní inzerci ani slevu z ceny inzerce, pokud k vadnému šíření inzerce došlo z důvodu:

(a) vadnosti podkladů pro inzerci, která nebyla zjevně rozeznatelná při přijetí objednávky;

(b) zásahu vyšší moci, nebo události nezaviněné

10.4 Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si poskytovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.

11. OSTATNÍ USTANOVENÍ

11.1 V případě poskytovaných služeb, a to: Právní servis, Průkaz energetické náročnosti, Financování bydlení, Výroba propagační plachty, nenese firma OPNN s.r.o. (respektive poskytovatel) žádnou zodpovědnost na škodách, které objednateli vznikly v příčinné souvislosti s poskytováním výše uvedených služeb.

11.2 Obsah realitního portálu realitynadosah.cz (vyjma inzerce) má pouze informační charakter a funkci a provozovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou užitím těchto informací. 

11.3 Objednatel souhlasí se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení poskytovatelem na jeho adresu či e-mailovou adresu. Tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán dle instrukcí uvedených v obchodním sdělení nebo písemně na adrese provozovny poskytovatele.

11.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele k portálu www.realitynadosah.cz.

11.5 Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu www.realitynadosah.cz, neoprávněný přístup k datům poskytovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu www.realitynadosah.cz.

11.6 Uživatel bere na vědomí, že může kdykoli dojít k omezení či ukončení poskytování služeb ze strany Poskytovatele, a to bez předchozího upozornění Uživateli.

11.7 Uživatel je oprávněn kdykoli požádat poskytovatele o zrušení svojí Registrace na portálu zasláním e-mailu na info@realitynadosah.cz. Poskytovatel je oprávněn zrušit Registraci také v případě, že se Uživatel na portál nepřihlásí déle než 1 rok.

11.8 Odchylná ustanovení ve smlouvě o inzerci nebo v rámcové smlouvě mají přednost před ustanovením těchto podmínek.

11.9 Pro soudní spory mezi poskytovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla poskytovatele.

11.10 Objednatel prohlašuje, že se se zněním těchto podkladů řádně seznámil a neshledal žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nesrozumitelné ani překvapivé.

11.11 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 7.7.2015.